กิจกรรม

รวม R2H มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2559 - 2562
หน้าหลัก / กิจกรรม / รวม R2H มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2559 - 2562
25/09/2560 | 1 ครั้ง

โครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ มี วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยสุขภาวะให้เกิดวัฒนธรรมสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ อย่างยั่งยืน มีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2562

 

โครงการฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness-R2H) ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ได้นักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมฯ จำนวน 1,679 คน จากทั้ง 14 มหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่าย ได้แก่

- มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

จำนวน 52 คน

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรมเมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิง

ปฏิบัติการฯ จำนวน 102 คน

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีนักสร้างสุขที่ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ฯ จำนวน 50 คน

- มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดอบรม 3 ครั้ง คือวันที่ 25-26 มกราคม 2561 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน

2561 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มีนักสร้างสุขที่ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งหมดจำนวน 549 คน

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการจัดอบรม 2 ครั้ง คือวันที่ 14-15 มกราคม 2562 และวันที่ 28-

29 ตุลาคม 2562 มีนักสร้างสุขที่ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งหมดจำนวน 113 คน

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการจัดอบรมเมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 มีนักสร้างสุขที่ผานการ

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งหมดจำนวน 52 คน

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีการจัดอบรม 2 ครั้ง คือวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 18

พฤศจิกายน 2562 มีนักสร้างสุขที่ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งหมดจำนวน 156 คน

- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดอบรมเมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 มีนักสร้างสุขที่ผานการอบรมเชิง

ปฏิบัติการฯ ทั้งหมดจำนวน 52 คน

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีการจัดอบรม 2 ครั้ง คือวันที่ 23 ธันวาคม 2560 และวันที่ 6-

7 มิถุนายน 2562 มีนักสร้างสุขที่ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งหมดจำนวน 140 คน

- มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการจัดอบรม 2 ครั้ง คือวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 และวันที่ 10-11 มกราคม

2562 มีนักสร้างสุขที่ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งหมดจำนวน 161 คน

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการจัดอบรมเมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 มีนักสร้างสุขที่ผานการอบรม

เชิงปฏิบัติการฯ ทั้งหมดจำนวน 50 คน

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการจัดอบรม 3 ครั้ง คือวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 วันที่ 14-15 สิงหาคม

2561 และวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 มีนักสร้างสุขที่ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งหมดจำนวน 118 คน

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีการจัดอบรมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 มีนักสร้างสุขที่ผานการอบรมเชิง

ปฏิบัติการฯ ทั้งหมดจำนวน 63 คน

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีการจัดอบรมเมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 มีนัก สร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งหมดจำนวน 53 คนfree-counter-plus.com
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 541 (คุณรีนา ต๊ะดี)