กิจกรรม

รวม R2H มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2556 - 2569
หน้าหลัก / กิจกรรม / รวม R2H มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2556 - 2569
25/09/2560 | 1 ครั้ง

โครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ มี วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยสุขภาวะให้เกิดวัฒนธรรมสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ อย่างยั่งยืน มีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ระหว่างกันยายน พ.ศ.2556 – กันยายน พ.ศ.2559

โครงการฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness-R2H)

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความรู้สู่ความสุขในการทำงาน

จัดอบรมให้แก่ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 33 ส่วนงาน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รุ่น

เนื่องจากมีจำนวนนักสร้างสุขเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นรุ่นที่ 1 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าร่วมอบรมคือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดลจาก 16 ส่วนงาน

ผลที่ได้คือ แผนปฏิบัติการสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Happiness Action Plan) จำนวน 16 ส่วนงาน (16 คณะ/สถาบัน/ศูนย์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine

to Happiness- R2H)” ให้แก่ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2557 ณ บาลิออส เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่ได้คือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 60 คน และ แผนปฏิบัติการสร้างสุขระดับ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่พร้อมใช้ จำนวน 7 แผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ และการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างสุขให้แก่ นักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และห้องเพชรมงคล

โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผลที่ได้คือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 67 คน ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และแผนปฏิบัติการสร้างสุขมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 7 แผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness- R2H)” ให้แก่ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมตะมาลี อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลที่ได้คือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 58 คน ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และ แผนปฏิบัติการสร้างสุขระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่พร้อมใช้ จำนวน 9 แผน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness- R2H)” ให้แก่ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2557 ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ผลที่ได้คือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 36 คน ที่ผ่านการอบรม เชิงปฏิบัติการฯ และ

แผนปฏิบัติการสร้างสุขระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่พร้อมใช้ จำนวน 5 แผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

โครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness- R2H)” ให้แก่ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557

ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ 1 ชั้น 3 โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ผลที่ได้คือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จำนวน 35 คน ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และ

แผนปฏิบัติการสร้างสุขระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ที่พร้อมใช้ จำนวน 5 แผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ และการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างสุขให้แก่นักสร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน

พ.ศ.2557 ณ อเวย์สวนสวรรค์ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผลที่ได้คือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 72 คน ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และแผนปฏิบัติการสร้างสุขมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 แผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to

Happiness- R2H)” ให้แก่ นักสร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ

ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลที่ได้ คือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 79 คน ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และ ได้แผนปฏิบัติการสร้างสุขระดับมหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้ จำนวน 6 แผนปฏิบัติการ

 

free-counter-plus.com
โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน (HAPPINOMETER)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 536 (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University)
โทร 02-441-0201-4 ต่อ 541 (คุณรีนา ต๊ะดี)